Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle werkgevers, ongeacht de grootte van het bedrijf of het aantal werknemers. Dit is vastgelegd in de Arbowet.

De precieze invulling van BHV is afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

 

Taken van een BHV’er

1. Eerste hulp bij ongevallen: BHV’ers verlenen eerste hulp bij ongevallen, zoals het behandelen van wonden of het ondersteunen van personen met gezondheidsklachten.
2. Beperken en bestrijden van brand: zij nemen maatregelen om brand te voorkomen en bestrijden een beginnende brand.
3. Evacueren van werknemers en andere personen:  in geval van een noodsituatie zorgen BHV’ers ervoor dat werknemers en eventuele bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten.
4. Alarmeren en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties: BHV’ers alarmeren indien nodig professionele hulpverleningsorganisaties en zorgen voor een vlotte samenwerking.

 

Herhaling BHV

De frequentie van de herhaling van BHV-trainingen is niet specifiek wettelijk vastgelegd. Het wordt echter aanbevolen om jaarlijks een herhalingscursus te volgen om de kennis en vaardigheden op peil te houden.

 

Aantal BHV’ers

Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet hebben, is ook niet wettelijk vastgelegd en hangt af van verschillende factoren, zoals:
– de aard en omvang van het bedrijf;
– de aanwezige risico’s;
– de aanwezigheid en het aantal werknemers en bezoekers;
– de spreiding van werknemers over verschillende locaties;
– de aanwezigheid van andere veiligheidsmaatregelen.

 

Aanvullende overwegingen

– Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): elk bedrijf moet een RI&E uitvoeren waarin de specifieke risico’s van de werkomgeving worden geanalyseerd. Op basis hiervan wordt bepaald wat nodig is qua bedrijfshulpverlening.
– Bedrijfsspecifieke aspecten: in sommige gevallen kunnen extra maatregelen of meer BHV’ers nodig zijn, bijvoorbeeld in bedrijven met gevaarlijke stoffen of een hoog risico op ongevallen.

 

Meer weten?

Kijk op: https://ttctrainingen.nl/bhv/ of maak gebruik van ons contactformulier.