Werkwijze binnen T.T.C.

T.T.C. respecteert de privacy van de cursisten. T.T.C. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. T.T.C. maakt geen kopieën van paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten.

Vóór de daadwerkelijke uitvoering van de veiligheidsopleiding wordt de opdrachtgever gevraagd de volledige gegevens van de deelnemer(s) door te geven. Voor de presentielijsten, de certificaten, de pasjes (en eventueel de PSL-stickers) zijn de volgende gegevens nodig:

 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum

(identiek aan ID-bewijs)

 

Verder kan T.T.C. de volgende persoonlijke gegevens verwerken:

 • contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • e-mailadres
 • gegevens betreffende de door u gevolgde trainingen
 • gegevens betreffende uw certificering

T.T.C. volstaat tijdens de training met de vraag aan deelnemers om hun paspoort of ander identiteitsdocument te tonen. Op deze wijze wordt controle uitgevoerd of gegevens van de deelnemers correct zijn. Om deel te kunnen nemen aan een VCA-examen is het noodzakelijk een origineel geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het examen.

T.T.C. maakt gebruik van fotografie. Deelnemers aan de veiligheidsopleidingen komen niet herkenbaar in beeld. Medewerkers van T.T.C. worden wel geportretteerd.

 

Code 95

T.T.C. Training & Certificering B.V. is een geaccrediteerd opleidingscentrum voor het CCV en heeft trainingen waarvan de deelname meetelt voor de Code 95-punten. Bij aanmelding zijn wij behalve voorletter(s) + tussenvoegsel + achternaam + geboortedatum + geboorteplaats ook een voornaam nodig. Een BSN-nummer heeft T.T.C. daardoor niet meer nodig.

 

Register met verwerkingsactiviteiten

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang het nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren. Met als doel om u tijdig te informeren als het certificaat bijna verloopt en om u uit te nodigen voor herhalingstrainingen.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen alleen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Derde partijen kunnen zijn:

 • NIBHV (certificering Bedrijfshulpverlening)
 • ExamenMakelaar (VCA-certificering)
 • Externe instructeurs ZZP (locatiegegevens incompany trainingen)

 

Waar we uw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons personeel op het hoofdkantoor.

 

Privacystatement T.T.C. Trainingen

T.T.C. Training & Certificering B.V. respecteert te allen tijde de privacy van de kandidaten en van de opdrachtgevers. T.T.C. verzamelt daarom uitsluitend gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. T.T.C. houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Wanneer is er sprake van verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Algemene regels voor verwerking persoonsgegevens

Hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. T.T.C. staat hiervoor garant. Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze doelomschrijving wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van het opleiden van personeel. Bovendien bepaalt de wet dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast geldt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn. De verwerking van persoonsgegevens door T.T.C. zijn, in overeenstemming met artikel 8 Wbp, gebaseerd op de volgende rechtsvaardigheidsgronden:

 • Toestemming: De betrokkene (dit is degene wiens gegevens worden verwerkt) heeft voor de verwerking toestemming gegeven.
 • Uitvoering overeenkomst: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

 

Wat zijn de rechten van betrokkenen?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt:

 • Inzagerecht: Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Wanneer iemand zijn inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
 • Recht van verzet: Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@ttctrainingen.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

T.T.C. Training & Certificering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ttctrainingen.nl.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring op wijzigingen in het privacybeleid van T.T.C. Training & Certificering B.V.

Uw gegevens gebruikt T.T.C. niet zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Contact

T.T.C. Training & Certificering B.V.
Postbus 472
9600 AL  Hoogezand
info@ttctrainingen.nl

 

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan kunt u die stellen per e-mail aan info@ttctrainingen.nl.