Adembescherming
De cursus ‘onafhankelijke adembescherming’ is opgezet voor medewerkers die (incidenteel) werken in een omgeving die niet geheel vrij gemaakt kan worden van gevaarlijke stoffen (dampen, gassen). Het werken met adembescherming wordt beschouwd als een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd.
Vroeger werd de term ‘perslucht’ gebruikt als men sprak over adembescherming. Aangezien met perslucht ook lucht werd aangeduid die voor apparatuur werd gebruikt, heeft men de term perslucht vervangen door twee nieuwe termen: werklucht en ademlucht.

Doel van de training
Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe veilig en verantwoord kan worden gewerkt met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) door middel van slangen.

Inhoud van de training
Deze veiligheidstraining bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Onderwerpen tijdens de veiligheidsopleiding ‘Adembescherming’:

Theorie
• Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties);
• Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen);
• Veiligheid (veiligheidsregels);
• Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

Praktijk
• Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik);
• Uitvoering: ademluchttoestel (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, controle restdruk, afleggen van het toestel);
• Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik);
• Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training.

Praktische informatie
Trainingsduur
Deze veiligheidstraining duurt minimaal 2 dagdelen, waarvan 1 dagdeel theorie en 1 dagdeel praktijk.

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf voor minimaal 5 mensen van uw onderneming.

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
De training ‘Onafhankelijke adembescherming’ wordt (zo veel mogelijk) uitgevoerd conform de eind- en toetstermen en toetsmatrijzen van het SSVV. Dit T.T.C.-certificaat (volgens Arbowet artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’) wordt verstrekt na voldoende resultaat en heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:
• PBM’s (o.a. werkschoenen, werkkleding, gehoorbescherming, helm, bril, handschoenen);
• geldig legitimatiebewijs;
• geen belastende gezichtsbeharing.
De opdrachtgever dient te zorgen voor:
• theorieruimte (beamer);
• praktijkruimte;
• ademluchtcompressorunit (compleet met slangen);
• meerurenmaskers;
• trekontlastingen;
• evt. lunch.

Extra informatie
Medische geschiktheid; het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. Deze keuring is geen ingangseis voor deelname aan deze opleiding.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.